E-mail: kontakt@elektrorabaty.pl Tel: 605732051
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Elekrorabaty.pl, dostępny pod adresem www.elekktrorabaty.pl, prowadzony jest przez Beata Kłeczek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Elektrorabaty.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci (CEIDEG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6321391289, REGON 386964486
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz asady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

1 .Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawca umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elektrorabaty.pl , wpisaną do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospdarcczej (CEIDEG) prowadzonej przez ministra właściwego ds . gospodarki,  NIP. 6321391289, REGON 386964486

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawce pod adresem internetowym www.elektrorabaty.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów  na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania sie na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomoca Formularza Zamówienia i zmierzająe bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Prouktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w SKlepie
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie  Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposoby płatności.
 10. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także itnieje możliwość ustalenia  i modyfikacji danych Zamówienia , w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca w przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Produt powystawowy - produkt pochodzący m.in. z ekspozycji Niemieckich domów handlowych. Może nosić  ślady użycia, każda skaza produktu szczegółowo jest zawarta w opisie produktu.  Towar nie posiada uszkodzeń wpływające na jego działanie , chyba że jest zawarta tak informacja w opisie. Może być w opakowaniu zastępczym
 13. Produkt używany - produkt może nosić  ślady użytkowania, może być bez opakowania
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produkty zawierana albo zwarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Gwarków (obok przychodni) 43 - 600 Jaworzno
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@elektrorabaty.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:  605732051
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  18 2490 0005 0000 4530 4825 3378
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumiewac sie ze Sprzedawcą w godzinach od 9 do 17.

§ 4

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie sie z Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Akceptacja Regulaminu nastepuje w odniesieniu do:
 1. Czynności wymagających założenia Konta - z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakcpeptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 2. Czynności niewymagających założenia Konta, z chwilą dokonania pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania przez Użytkownika z zasobów Sklepu, które nie wymagają założenia Konta.
 1. Integralną częścią Regulaminu jest dokument polityki prywtności, znajdującej się na stronie Sprzedawcy pod adresem https:/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa sie na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamowienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące sie do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o której mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia Regulaminu przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w:
 1. Kodeksie Cywilnym - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz 93 ze zmianami);
 2. Ustawie z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U z 2014, poz. 827 z zm.);
 3. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 104 ze zm.);
 4. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną  może skorzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu; w przypadku zmiany danych Użytkownika bądź zmiany osób upoważnionych do działania w imienu Użytkownika niebędącego osąbą fizyczną, Użytkownik powinien zaktualizować dane przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o ktorych mowa w sekcji REJESTRACJA SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zbowiązany jest do nieujawniania osobą trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest  bez  zakładania Konta.
 7. Na końcowa (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażania woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowane jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje sie do dołożenia wszelkich starań by wspomnisne przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. § 5

Zakładanie konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnic Formularz rejestracji. Zawarcie umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest nie możliwe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa sie poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Sprzedawca może zażadać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytuły jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Składanie zamówień w sklepie - zawarcie umowy

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniami pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Przed złożeniem zamówienia ,Klient umieszcza w Koszyku wybranym przez siebie Produkt, kórą zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służacego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służacych do określenia :
 1. adresu dostawy,
 2. sposobu dostawy,
 3. sposobu dokonania płatności
 1. Zamawiąjący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz polityce prywatności.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie  zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 3. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informacje o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjeciu zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
 1. płatności  gotówką, płatność  przelewem oraz płatność kartą płatniczą .Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Nabywca obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Nabywcę podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Nabywca ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Nabywcy liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem, płatności gotówką lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 3. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Nabywcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Nabywca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy.

§ 7

Zapłata i Ceny

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Produkty (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Nabywca może skorzystac z następujących metod płatności :
 1. Przedpłata na konto
 2. Płatność przy odbiorze
 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi 23% VAT. Koszty dostawy Produktu do Użytkownika podane są odrębnie.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu Produktu  według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Cena podana przy Produktach wystawionych w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Użytkowników Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Nabywcy wystawiane są faktury VAT.§ 8

Dostawa

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę zgodnie z paragrafem 6.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY ust. 3.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Produktu ze wskazanego miejsca, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy  Produktów.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących Produktów prezentowanych w Sklepie.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych  produktów.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty powystawowy i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Nabywcy rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a.   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 1. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 3. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione
 2. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 4. Nabywca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie , gwarancja

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawcę zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę użyte przy zawarciu Umowy, chyba że wyraźnie Nabywca zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym  przypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu  otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe:
 1. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie

1,

 1. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 2. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
 3. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 4. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 5. w przypadku dostarczania prasy,
 6. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
 1. O ile nabyty Produkt objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 2. Sklep udziela gwarancji na wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty. Na pozostałe produkty udzielamy gwarancji na zasadzie gwaracji rozruchowej. Okres gwarancyjny na produkty powystawowe wynosi  6 m-cy. Na produkty używane okres gwarancyjny to 3 m-ce.

8 . Wady towaru uniemożliwiające    eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Elektrorabaty.pl w terminie 14 dni od przyjęcia towaru. W    wyjątkowych przypadkach spowodowanych przez okoliczności  niezależne od Gwaranta termin naprawy    może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

9. Reklamacja może być zrealizowana również poprzez wymianę uszkodzonego towaru na inny, wolny od wad towar, o takich samych bądź lepszych parametrach. Reklamacja uwzględnia zwrot pieniędzy, jeśli naprawa okaże się nieopłacalna dla Gwaranta.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana wchodzi w życie:
 1. w przypadku Umów o charakterze jednorazowym z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu
 2. w przypadku Umów o charakterze ciągłym lub okresowym zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu przez dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy. W przypadku Umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.4 Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy:
 1. Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zmianami);
 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z zm.);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104 ze zm.);
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

5  .Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01-10-2020.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

                                                                                                                                ......................, dnia ......................

...........................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                                               .......................................................

                                                                                                                     nazwa i adres przedsiębiorstwa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ………………………zawartej dnia ......................................................., której przedmiotem była sprzedaż następujących

Produktów:………………………..………………………………………


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu